รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

SDGs 6งานวิจัย
ผู้อ่าน 24 คน
ผู้วิจัย
ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ , อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์การวิจัย
  • เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
  • เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่เหมาะสมในการการบริหารจัดการแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านเมืองแก ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2. เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่เหมาะ สมในการบริหารจัดการแหล่งน้ําของชุมชนเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตําบลเมืองแก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนในเป้าหมาย คือ ชุมชนบ้านเมืองแก ตําบลเมืองแก อําเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จํานวน 10 ครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ จัดการแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ขาดองค์ความรู้ใหม่ ๆ การบริหารจัดการ แหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ยังไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการน้ําอย่างชัดเจน ยังไม่มีรูป แบบการนําแหล่งน้ําธรรมชาติไปให้ถึงคนที่ยังไม่ได้ประโยชน์ ต้องการนําน้ํามาปลูกพืชนอกฤดูกาลทํานาเพื่อให้ประ ชานมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้องการบริหารจัดการน้ําโดยใช้พลังงานทางเลือก ขาดการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการแหล่ง น้ํา จากงานวิจัยนี้จึงทําให้ได้รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วม โดยจัดการแหล่ง น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก มีการนํานวัตกรรมระบบสูบน้ําใช้แรงดันอากาศ ที่คนในชุมชนสามารถลงทุนเองได้ ต้นทุนต่ํา ซึ่งผลการดําเนินงานของครัวเรือนในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จากการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานน้ํามัน ลงได้ร้อยละ 10

ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆ

เมนู