ความต้องการตลาดแรงงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

SDGs 8งานวิจัย
ผู้อ่าน 563 คน
ผู้วิจัย
รุ่งรัตน์ หัตถกรรม ,วีรากร รัตกูล , กนกเกล้า แกล้วกล้า , ราเมศร์ พรหมชาติ , นรินทร์ เจตธ้ารง
หน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์การวิจัย
  • เพื่อสำรวจความต้องการด้านทักษะแรงงานที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง
  • เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
  • เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการด้านทักษะแรงงานที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมและเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการหรือตัวแทน จากจำนวนทั้งหมด 17 แห่ง เป็น 17 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

ผลการวิจัย พบว่าสถานการณ์ด้านความต้องการแรงงานด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านความสามารถทางวิชาการตามงานในสาขานั้นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท้างาน อยู่ในระดับมาก และด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก

แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมโดยปรับปรุงเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และโครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เมนู