ผู้อ่าน 12 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบสระน้ำของมหาวิทยาลัย และได้มีการขยายโครงการไปในชุมชนเพื่อช่วยในบำรุงดินและการอนุรักษ์น้ำ เพื่อรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และการป้องกันการปนเปื้อนของดินและน้ำ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาล และชุมชนได้ร่วมมือกันปลูกหญ้าแฝกและทำการวิจัย ติดตามการพัฒนา และกำหนดนโยบายและประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบหญ้าแฝกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลดินและน้ำในหลายๆโครงการ

เรื่องอื่นๆ

เมนู