รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชนริมลําน้ำชีของชุมชน บ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

SDGs 6งานวิจัย
ผู้อ่าน 18 คน
ผู้วิจัย
สําราญ ธุระตา , อุทิศ ทาหอม , พิชิต วันดี , ราเมศร์ พรหมชาติ
หน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้คณะผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม การเดินสํารวจ การจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับ ชุมชน การระดมสมอง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า เกิดรูปแบบการประยุกต์ ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชนริมลําน้ําชี 3 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนพัฒนาด้านสังคม ประเพณีวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1.1 สร้างความเข้าใจและการสร้างระบบ ป้องกันไฟป่าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนริมลําน้ําชี 1.2 จัดทํากิจกรรมการป้องกันไฟป่า ทุกปี 1.3 การประยุกต์ใช้ทุนมนุษย์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนริมลําน้ําชี 2. แผนการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสร้างแหล่งอาหารของชุมชน ประกอบด้วย 2.1 การประยุกต์ใช้ความเชื่อเกี่ยวกับ ปู่ตากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชนริมลําน้ําชี 2.2 การสร้างพื้นที่แหล่งอาหารภายใน ป่าชุมชนริมลําน้ําชี 2.3 กิจกรรมปลูกป่า บวชป่า 3. แผนการจัดการเศรษฐกิจชุมชน ได้พัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตอาหารจากป่า คือ การผลิตตําเปียงทรงเครื่องให้ได้มาตรฐานและมีรสชาติ สม่ําเสมอถูกสุขอนามัย

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆ

เมนู