การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลวัวและวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่น ของเกษตรกรในตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

SDGs 1งานวิจัย
ผู้อ่าน 410 คน
ผู้วิจัย
ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน , สมหมาย ปะติตังโข
หน่วยงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์การวิจัย

การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลวัวและวัสดุอินทรีย์ของเกษตรกร ในตาบลหนองตาด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเครื่องมือที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์สรุปแบบอุปนัยและสถิติพื้นฐาน กระบวนการถ่ายทอดการผลิตมีสามขั้นตอน คือ ขั้นความรู้การจูงใจ ขั้นไตร่ตรองตัดสินใจ และขั้นทดลองปฏิบัติการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมครบทั้งสองครั้งจานวน 18 คน เมื่อทดลองเสร็จแล้วนาผลไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อนามาเสนอต่อกลุ่มเกษตรกร โดยก่อนการอบรมและหลังอบรมมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจ พบว่าก่อนอบรมมีความคาดหวังส่วนใหญ่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 55.55 หลังอบรมมีความคาดหวังในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่วนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมก่อนอบรมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.45) และหลังอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.42) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทาให้เกษตรกรเกิดการยอมรับในองค์ความรู้และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งได้ต่อไป

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆ

เมนู