ผู้อ่าน 344 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีกิจกรรมโครงการต่างๆ มากมายที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่นด้วยการให้ความรู้และจัดหาแหล่งทรัพยากรที่ชุมชนต้องการ พร้อมทั้งทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น    เพื่อสนับสนุนธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นชุมชน ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล   หนึ่งผลิตภัณฑ์ และยังจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถขจัดความยากจนได้เป็นอย่างดี

เรื่องอื่นๆ

เมนู