ผู้อ่าน 34 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีโรงอาหารขนาดใหญ่รองรับจำนวนนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ มีร้านค้าและอาหารจำนวนมากให้นักศึกษาและบุคลากรเลือกซื้อในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ โดยราคาอาหารอยู่ที่ประมาณ 25- 30 บาท นอกจากนั้นภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารนั้นมีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะ โดยการทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารจะต้องส่งผ่านไปยังอาคารล้างภาชนะ โดยผ่านการทำความสะอาดผ่านเครื่องล้างจานที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยได้มีการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลร้านอาหารเป็นประจำทุกเดือน

เมนู