ผู้อ่าน 17 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBI) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น อีกทั้งได้ร่วมส่งเสริม พัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าคุณภาพ โดยส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายผู้ประกอบการในชุมชน ซึ่ง เกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชน และนักศึกษา สามารถนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และผลงานของนักศึกษารวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตรมานำเสนอขายและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงตลาดที่กว้างขวามยิ่งขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกำหนดจัดการนำเสนอขายและประชาสัมพันธ์สินค้า ได้ทุกวันพุธที่สองและสี่ของทุกเดือน ในเวลา 3.00 p.m. -8.00 p.m.  ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์มาเลือกชมและซื้อสินค้าจำนวนมาก

เมนู