ระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติโดยใช้โซล่าร์เซลล์ ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี

SDGs 6งานวิจัย
ผู้อ่าน 16 คน
ผู้วิจัย
รุ่งเรือง งาหอม , วินัย งาหอม , ศิรินาถ บุญส่ง
หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทคัดย่อ

การศึกษาระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยโซล่าร์เซลล์ในนาข้าวนอกเขตชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการจัดการน้าอัตโนมัติโดยใช้โซล่าร์เซลล์ และเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการใช้โซล่าร์เซลล์ในนาข้าวนอกเขตชลปะทาน ดาเนินการศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2558-2559 โดยพัฒนาสระน้าขนาด 20x37x4 ลูกบาศก์เมตร และคลองขนาด 120×1.5×1.5 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแหล่งน้าสามารถกักเก็บน้าได้สูงสุดเท่ากับ 2,888 ลูกบาศก์เมตร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และปริมาณการกักเก็บต่าสุด 913 ลูกบาศก์เมตร ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์เลือกใช้ชนิด Poly-crystalline 24 Volt 300 watt JINSHI จานวน 2 แผง และแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมแปร์ต่อชั่วโมง จานวน 2 ลูก การบริหารพลังงานในระบบการจัดการน้าอัตโนมัติถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ พบว่า กาลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดเท่ากับ 2,452 วัตต์ต่อวัน และปริมาณน้าที่ใช้ในการเกษตรเท่ากับ 12,680 ลิตรต่อวัน เมื่อพิจารณาต้นทุนและผลตอบแทนจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการบริหารจัดการน้าอัตโนมัติด้วยโซล่าร์เซลล์ในปีแรก พบว่า ต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 286,833 บาทต่อปี และผลตอบแทนจากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่ากับ 159,122 บาทต่อปี ดังนั้นการวิจัยสรุปได้ว่า การนาระบบการจัดการจัดการน้าอัตโนมัติด้วยโซล่าร์เซลล์มาใช้ในด้านการเกษตรจึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆ

เมนู