ผู้อ่าน 15 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียตามระบบสาธารณสุข เพื่อป้องกันน้ำเสียไม่ให้เข้าสู่ระบบน้ำรวมทั้งมลพิษทางน้ำที่เกิดในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้น้ำยังได้รับการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกปีเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ำหลังการบำบัด และประชาชนในมหาวิทยาลัยสามารถใช้น้ำได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 20.00 น. ในแต่ละวันเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ

เรื่องอื่นๆ

เมนู