ปริมาณการใช้น้ำ

SDGs 6บทความ
ผู้อ่าน 14 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการวัดปริมาณน้ำทั้งหมดที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยในแต่ละปีอย่างสม่ำเสมอ น้ำที่ใช้มาจากสระน้ำของมหาวิทยาลัยเป็น ปริมาณน้ำ 320,000 ลบ.ม. สำหรับ 11,627 คนในมหาวิทยาลัยมีความเพียงพอ นอกจากนี้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าถือเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดโดยการจำกัดเวลาการใช้น้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการตรวจสอบสภาพท่อน้ำ เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ

เมนู